ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΟΛ

Αναδημοσίευση από το ενημερωτικό δελτίο ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 της ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

www.solae.gr

 

Το ποσό επιστροφής (rebate) και το ποσό επιστροφής (claw back) των φαρμακευτικών εταιρειών, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους, που καθίστανται δεδουλευμένα και εκκαθαρισμένα.

ΕΡΩΤΗΜΑ

Οι διατάξεις του προηγούμενου Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), όριζαν ότι χρόνος έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα του rebate και το claw back, των φαρμακευτικών εται­ρειών ήταν η χρήση εντός της οποίας καταβλήθηκαν.
Φαρμακευτική εταιρεία διενέργησε του ακόλουθους χειρισμούς:
Το rebate και το claw back της χρήσεως 2013 δεν επιβά­ρυναν λογιστικά τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής και καταβλήθηκαν στο φορολογικό έτος 2014, αναγνωρίζο­νται ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες στο φο­ρολογικό έτος 2014;
Το rebate και το claw back των χρήσεων 2014 και 2015, επιβάρυναν λογιστικά τα αποτελέσματα των αντίστοιχων χρήσεων και έγιναν φορολογικές αναμορφώσεις.
Επίσης στο φορολογικό έτος 2015, αναγνωρίστηκε προς φορολογική έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα το ποσό των rebate και claw back της χρήσης 2014, το οποίο καταβλήθηκε στη χρήση 2015.
Είναι ορθοί οι ανωτέρω χειρισμοί που ακολούθησε η εταιρεία για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015, σχετικά με τις φορολογικές της υποχρεώσεις;

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το πα­ραπάνω ερώτημα είναι η εξής:

· Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.1ε΄ Ν 2238/1994 και της ΠΟΛ 1078/2012, ο χρόνος έκπτω­σης από τα ακαθάριστα έσοδα των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, του rebate της παρ.1 του άρθρου 35 του Ν. 3918/2011, του τέλους εισόδου της παραγρά­φου 3 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 και του πο­σού επιστροφής του άρθρου 11 Ν 4052/2012, ήταν η χρήση εντός της οποίας καταβλήθηκαν.

Από την έναρξη ισχύος του Ν.4172/2013, έπαψαν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2238/1994, συμπεριλαμ­βανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του νόμου (άρθρο 72 παρ. 25 Ν. 4172/2013).

Στις διατάξεις του Ν. 4172/2013, δεν υπάρχει ρητή διάταξη για την έκπτωση των παραπάνω δαπανών.

· Με την απόφαση του ΣτΕ με αριθμό 2439/2015, κρί­θηκε ότι το claw back δεν αποτελεί φόρο και ισχύει η βασική αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, με την οποία οι δαπάνες αναγνωρίζονται στη χρήση κατά την οποία καθίστανται δεδουλευμένες και εκκαθαρι­σμένες, ανεξάρτητα αν έχει καταβληθεί το αντίτιμο τους ή όχι (Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με Αριθμ. πρωτ.: Δ12Α 1170320 ΕΞ 2014/30.12.2014).
(Γνώμη της φορολογικής επιτροπής που δημοσιεύτη­κε στο Ενημερωτικό Δελτίο Μαΐου 2016).

· Στο άρθρο 19 του Ν. 4174/2013 «Υποβολή τροπο­ποιητικής φορολογικής δήλωσης» ορίζεται ότι:

«1. Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η φορο­λογική δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοί­κηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση.

2. Αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροπο­ποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.

3. Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκ­πρόθεσμης δήλωσης».

Επομένως:

1. Το ποσό επιστροφής (rebate) 9% της παρ. 1 του άρ­θρου 35 του ν. 3918/2011 (όπως ισχύει), το κλιμακω­τό ποσό επιστροφής (rebate) του άρθρου 22 του ν. 4052/2012 και το ποσό επιστροφής (claw back) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο παρ. ΙΒ 2 α΄ του ν. 4093/2012, της χρήσης 2013 (που σύμφωνα με τα δεδομένα του ερωτήματος) δεν επιβάρυναν λογιστικά τα αποτελέ­σματα της χρήσης 2013 και καταβλήθηκαν στο φορο­λογικό έτος 2014, θα αναγνωριστούν ως εκπιπτόμε­νες επιχειρηματικές δαπάνες στο φορολογικό έτος 2014, γιατί στην προηγούμενη χρήση 2013 δεν υπήρ­χε το δικαίωμα της έκπτωσής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ.1ε΄ Ν 2238/1994 και την ΠΟΛ 1078/2012, που όριζε ως χρόνο έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα, το χρόνο της καταβολής τους.

2. Το ποσό επιστροφής (rebate) 9% της παρ. 1 του άρ­θρου 35 του ν. 3918/2011 (όπως ισχύει), το κλιμακω­τό ποσό επιστροφής (rebate) του άρθρου 22 του ν. 4052/2012 και το ποσό επιστροφής (claw back) του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο παρ. ΙΒ 2 α΄ του ν. 4093/2012), εφόσον οι εκκαθαρίσεις εκδόθηκαν έως την ημερο­μηνία κλεισίματος του ισολογισμού και αφορούν στο φορολογικό έτος 2014 και μετά, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους, που καθίστανται δεδουλευμένα και εκκαθαρισμένα.

3. Το έκτακτο τέλος που οφείλει να καταβάλει ο κάθε κάτοχος αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών προϊόντων, που συμπεριλαμβάνονται στον θετικό κα­τάλογο (άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 4111/2013), εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα κατά το χρόνο που κατα­βάλλεται.

4. Επομένως πρέπει να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015 (εφό­σον δεν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου από τη Φορολο­γική Διοίκηση), ώστε το rebate και το claw back να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα του κάθε φορο­λογικού έτους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρα­πάνω (1 έως 3).

Νομοθεσία-Νομολογία

Απόφαση ΣτΕ 2439/2015

Άρθρο 19 του Ν. 4174/2013

Παρ 3 του άρθρου 53 του Π.Δ. 18/1989, όπως ισχύει

Έγγραφο του Υπ. Οικ. Δ12Α 1170320 ΕΞ 2014/30.12.2014

ΠΟΛ 1113/2.6.2015

ΠΟΛ 1115/26.8.2016

Παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3918/2011,όπως ισχύει

Άρθρα 22 και 11 του Ν. 4052/2012, όπως ισχύει

Άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 4111/2013