Πολλοι είναι αυτοι που μας ρωτανε τι ακριβώς τους συμφέρει καλύτερα. Η αγορά ενός νέου αυτοκινήτου ή μακροχρόνια μίσθωση αυτου (leasing); Το leasing παρέχει τη δυνατότητα ενοικίασης ενός αυτοκινήτου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από 1 έως 6 χρόνια (ανάλογα με την εταιρία χρονομίσθωσης). Ο εκμισθωτής παραχωρεί τη χρήση του οχήματος στον μισθωτή, έναντι ενός προκαθορισμένου ποσού, καλύπτοντας έτσι την αξία του οχήματος, τα έξοδα αλλά και την απόδοση της επένδυσης του εκμισθωτή. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις, σε ελεύθερους επαγγελματίες αλλά ακομα και σε ιδιώτες.
Για την αγορά ενός αυτοκινήτου θα πρέπει να αξιολογήσετε το κόστος μιας δανειακης συμβασης αν η αγορα δεν γινει με ιδια κεφαλαια, την φορολογική επιβάρυνση που τυχόν θα έχει αλλά και την ασφάλιση του αυτοκινήτου. Επιπλέον θα πρέπει να υπολογίσετε και έξοδα που δεν συμπεριλαμβάνονται στο κόστος αγοράς και είναι, τυχόν ζημιές που θα προκληθούν, την καθορισμένη συντήρηση, την ετήσια ασφάλιση αλλά και την αλλαγή ελαστικών. Ωστόσο, μπορείτε να διατηρήσετε στην κατοχή σας το όχημα για όσο χρόνο θέλετε, πουλώντας το όποτε εσείς επιθυμείτε.
Στην περίπτωση του leasing, εκτός από το χρηματοδοτικό κόστος , συμπεριλαμβάνεται και το κόστος από τυχόν βλάβες, τέλη κυκλοφορίας, συντήρηση, αλλαγή ελαστικών, παροχή οδικής βοήθειας και πολλά άλλα. Γενικότερα, αν προχωρήσετε στην λύση του leasing δεν έχετε μεν τον τίτλο κυριότητας του οχήματος αλλά γνωρίζετε με ακρίβεια το κόστος χρήσης του οχήματος αφού όλα τα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται στο μηνιαίο μίσθωμα.
Από φορολογικης αποψεως με τις υπαρχουσες διαταξεις ΠΟΛ. 1073/31.3.2015 στην περίπτωση που η μίσθωση χαρακτηρίζεται ως χρηματοοικονομική, οι αποσβέσεις διενεργούνται πλέον από τον μισθωτή, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ο κύριος του παγίου, και όχι από τον εκμισθωτή, όπως ίσχυε με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994 ). Για το σκοπό αυτό, ο μισθωτής θα αναγνωρίζει το μίσθιο ως περιουσιακό του στοιχείο στην μικρότερη αξία μεταξύ της αγοραίας αξίας αυτού και της παρούσας αξίας των μελλοντικών μισθωμάτων, πιστώνοντας αντίστοιχα ισόποση υποχρέωση προς τον εκμισθωτή.