Όπως ήδη γνωρίζουμε και στα πλαίσια της προσπάθειας προσέλκυσης κεφαλαίων και έμψυχου υλικού από το εξωτερικό, ο νομοθέτης εισήγαγε τρία πολύ σημαντικά άρθρα στο φορολογικό νόμο, ήτοι το 5Α, 5Β και 5Γ του Ν. 4172/2013 (ΚΦΕ).

Το άρθρο 5Α αναφέρεται στην προσέλκυση επενδύσεων, δίνοντας τη δυνατότητα σε αλλοδαπούς κατοίκους να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και να υπαχθούν σε ευνοϊκή φορολόγηση. Το 5Β αναφέρεται σε συνταξιούχους οι οποίοι επιθυμούν να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και να φορολογηθούν με 7% στο εισόδημα αλλοδαπής.

Και τέλος το 5Γ, με το οποίο ορίστηκε ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, δηλαδή μείωση του φόρου εισοδήματος κατά 50% και απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες και τα ΙΧ αυτοκίνητά τους για 7 χρόνια.

Στο καθεστώς 5Γ μπορούν να υπαχθούν φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, για το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν στην Ελλάδα, εφόσον σωρευτικά:

  1. δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας τα προηγούμενα 5 από τα 6 έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας τους στην Ελλάδα,
  2. μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία από κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα,
  3. παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης που ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων και των γραφείων του α.ν. 89/1967 και
  4. δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στην Ελλάδα τουλάχιστον για μια διετία.

Εφόσον το φυσικό πρόσωπο υπαχθεί στο καθεστώς 5Γ, απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του εισοδήματός του από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτά στην Ελλάδα μέσα στο φορολογικό έτος, ενώ για τον προσδιορισμό του τεκμαρτού εισοδήματός του δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει της κατοικίας και του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης. Παράλληλα, υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του που προκύπτουν στην ημεδαπή, καθώς και τα τυχόν εισοδήματα που προκύπτουν στην αλλοδαπή, υποβάλλοντας δήλωση φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Προθεσμίες αιτήσεων

Για τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα και την υπαγωγή στο καθεστώς 5Γ, υποβάλλεται αίτηση στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής από το φυσικό πρόσωπο, το αργότερο έως την 31η του μηνός Ιουλίου του έτους ανάληψης της υπηρεσίας του ή έναρξης εργασιών.

Όροι και δικαιολογητικά

Για τον έλεγχο της προηγούμενης φορολογικής κατοικίας των δικαιούχων δεν απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών εφόσον το φυσικό πρόσωπο αιτείται για πρώτη φορά την απόδοση ΑΦΜ, ή εμφανίζεται στα αρχεία της Φορολογικής Διοίκησης ως φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής τα 5 από τα 6 προηγούμενα έτη πριν από την αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας του.

Εντούτοις, σε περίπτωση που από τα αρχεία της ΑΑΔΕ δεν προκύπτει η φορολογική κατοικία του φορολογουμένου στην αλλοδαπή, απαιτείται, για καθένα από τα έτη για τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, η προσκόμιση βεβαίωσης φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνει φορολογικός κάτοικος, ή Αίτηση για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ), κατά περίπτωση. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση των εν λόγω δικαιολογητικών από την αρμόδια φορολογική αρχή, κατατίθεται αντίγραφο της (εκκαθάρισης της) δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπεβλήθη στο άλλο κράτος ή, τέλος, βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή, με την οποία θα αποδεικνύεται η μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση του προσώπου αυτού στο άλλο κράτος.